Prekybos taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

 

Šios "Prekybos taisyklės" (toliau – Taisyklės) – juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – „GrozioEra.lt“) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes GrozioEra.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė).

 

Dėmesio!

Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

 

2. Pirkimo sutarties sudarymas

 

Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas GrozioEra.lt pranešimas (el. paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas. Kiekviena Jūsų ir GrozioEra.lt sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma GrozioEra.lt el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

 

3. Teisės ir pareigos

 

Jūs turite teisę:

·         naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;

·         atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;

·         jeigu perkate kaip fizinis asmuo (vartotojas), Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el. parduotuvę, apie tai raštu pranešdamas GrozioEra.lt per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas), išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Prekių pardavimo atveju Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda nebuvo pakeista.

 

Jūs įsipareigojate:

·         priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti;

·         neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo (slaptažodžio). Pametęs savo atpažinimo kodą, nedelsdamas informuoti GrozioEra.lt el. parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;

·         pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;

·         naudodamasis el. parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;

 

GrozioEra.lt turi teisę:

·         Jei pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve;

·         esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el. parduotuvės veikimą.

·         savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, el. parduotuvės veikimo sąlygas.

 

GrozioEra.lt įsipareigoja:

·         šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis el. parduotuve;

·         gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar „Privatumo politikoje“ nustatytus atvejus;

·         pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą arba grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

 

4. Atsakomybė

 

·         Jūs atsakote už Jums suteikto atpažinimo kodo (slaptažodžio) atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Jūsų atpažinimo kodu, GrozioEra.lt šį asmenį laiko Jumis ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;

·         Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;

·         Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve;

·         GrozioEra.lt neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitu šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų;

·         Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, GrozioEra.lt neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

5. Atsakomybės apribojimas

 

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

6. Pranešimai

 

Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el. parduotuve, rašykite GrozioEra.lt adresu, nurodytu el. parduotuvės Meniu skilties srityje „Kontaktai“.

 

7. Baigiamosios nuostatos

 

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą - http://ec.europa.eu/odr/, kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai * (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt.

 

* - Ar kitoms alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo institucijos pagal jų kompetenciją: Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos advokatūros advokatų tarybai ar jos sudarytam organui (kol kas nenotifikuota institucija Europos Komisija) (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnis).